دات نت نیوک

سرطان


بیمارستان تخصصی پارسا


تومورهايي كه سرطاني نيستند

همه ي تومورها سرطاني نيستند. تومورهايي كه خوش خيم ناميده مي شوند، مي توانند آنقدر بزرگ شوند، كه روي ساير ارگان هاي سالم اطراف خود فشار بياورند. اما بر خلاف سرطان به بافت هاي اطراف نفوذ نمي كنند و به جاهاي دورتر نيز منتقل نمي شوند. اين تومورها هرگز تهديدي براي زندگي نخواهند بود.

باورهاي غلط چيست؟

سرطان غيرقابل درمان است!

سرطان علامت و نشانه اي ندارد!

نبايد درباره سرطان صحبت كرد!

براي درمان سرطان كاري از من برنمي آيد!

ولي چنين نيست با از بين بردن باورهاي غلط و افزايش سطح آگاهي خود درباره ي انواع سرطان ها و به دنبال آن تشخيص زودهنگام و سرعت بخشيدن به امر درمان مي توان اين بيماري را كنترل و درمان كرد.

  

    

آدرس:ميدان راه آهن، خيابان وليعصر جنوبي، چهارراه مختاري، ايستگاه دلبخواه، پلاك200 شماره تماس:5-55384924

 

  

تعريف سرطان

سرطان يك نام كلي است كه بيش از 100 بيماري را شامل مي شود.

هر چند انواع مختلفي از سرطان وجود دارد، اما همه ي آنها به علت رشد غيرقابل كنترل سلول ها آغاز مي شوند. سرطان هاي درمان نشده مي توانند باعث ايجاد ناتواني هاي جدي و يا مرگ شوند.

سلول هاي طبيعي در بدن

بدن از شما زيادي سلول زنده ساخته شده است، كه روند طبيعي رشد، تقسيم و مرگ سلولي، نظام مشخصي دارد.در سال هاي اوليه ي زندگي افراد، تقسيم سلولي سريع تر صورت مي گيرد تا اجازه ي رشد مناسب را به فرد بدهد. پس از بلوغ، تقسيم سلولي بيشتر در مواردي مانند جايگزيني سلول هاي فرسوده يا از بين رفته و يا در ترميم بافت هاي آسيب ديده انجام مي شود.

 

 

سرطان چگونه آغاز مي شود؟

سرطان هنگامي آغاز مي شود كه سلول هاي يك قسمت بدن، رشد خارج از كنترل داشته باشند.

نوع رشد سلول هاي سرطاني هم متفاوت از رشد طبيعي سلول هاي ديگر است، يك سلول سرطاني به جاي از بين رفتن و نابود شدن شروع به رشد و ايجاد سلول هاي غيرطبيعي جديد مي كند.

سلول هاي سرطاني همچنين مي توانند به بافت هاي ديگر نفوذ كنند كه در سلول هاي سالم اين قانون وجود ندارد. تغيير در DNA باعث ايجاد رفتار سرطاني در سلول مي شود.

DNA در تمام سلول ها وجود دارد و نقش آن كنترل و فرماندهي سلول است. در حالت عادي وقتي DNA يك سلول آسيب مي بيند، سلول يا آن را ترميم مي كند و يا اينكه دست به خودكشي مي زند. در يك سلول سرطاني با آسيب DNA، ترميم DNA صورت نمي گيرد و در عوض سلول به جاي اتمام زندگي، تبديل به يك سلول جديد مي شود كه بدن به آن نياز ندارد و تمام سلول هاي جديد كه از اين سلول توليد مي شوند، DNA ناسالم را به ارث مي برند. سلول هاي سرطاني با DNA ناسالم در يك فرد ممكن است به علل ژنتيكي به وجود بيايند، ما در اكثر موارد در هنگام تقسيم سلولي و يا در برخورد با عوامل بيروني به وجود مي آيند.

سرطان چگونه منتشر مي شود؟

سلول هاي سرطاني معمولا بعد از رشد، به ساير نقاط گسترش مي يابند و توده هاي سرطاني جديد را تشكيل مي دهند. اين انتقال از طريق جريان خون يا لنف انجام مي شود. در نهايت بافت جديد مبتلا شده توسط سلول هاي سرطاني جايگزين مي شود(كاركرد خود را از دست مي دهد). به انتقال سلول هاي سرطاني متاستاز مي گويند.

انواع سرطان چگونه مشخص مي شود؟

مهم نيست كه سرطان به كجا راه يافته باشد، در نهايت نام گذاري يك سرطان بر اساس محل اوليه اي كه درگير شده است، صورت مي گيرد. به عنوان مثال سرطان سينه اي كه به كبد، متاستاز داده، سرطان متاستاتيك سينه ناميده مي شود نه سرطان كبد.

سرطان هاي مختلف رفتارهاي كاملاً متفاوتي دارند، به عنوان مثال سرطان ريه يا پوست با سرعت هاي متفاوتي رشد مي كنند و به درمان هاي متفاوتي هم نياز دارند و اين تفاوت هاست كه مشخص مي كند كه بيمار متناسب با نوع سرطاني كه مبتلا شده به چه درماني نياز دارد.