دات نت نیوک

واحد فناوري اطلاعات


واحد فنآوري اطلاعات بیمارستان پارسا داراي فعالیت های تخصصی در زمینه های نرم افزار - سخت افزار و شبکه و هم اکنون به ارائه خدمات و گسترش فعاليت هاي الكترونيكی مشغول می باشد.

 

ساختار و فضای فیزیکی:

این واحد دارای  دو دپارتمان اداری و مرکز سرور میباشد که اتاق اداری – واقع در ساختمان اصلی بیمارستان ، طبقه همکف،  واحد فناوری اطلاعات  تلفن داخلی 180   


وضعیت نیروی انسانی

مسئول واحد :خانم  مهندس ویدا دانشور

کارشناس رایانه و سخت افزار :  خانم مهندس ویدا دانشور

 

ساعات کاری:

ساعات اداری و در ایام تعطیل آنکال می باشند .

 

ارائه خدمات مورد نياز:

ارائه خدمات در واحدهاي تابعه در زمينه مهندسي نرم افزار و سخت افزار رايانه اي و مطالعه و بررسي مستمر براي شناسايي نيازهاي حوزه، طراحي و اجراي نظامهاي اطلاعات مديريت با استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهاي مناسب، بررسي و ارزشيابي عملكرد نظامهاي رايانه اي موجود و طراحي و اجراء روشها و مراقبت و نظارت بر اجراي برنامه هاي رايانه اي.

هماهنگ كردن برنامه هاي واحد تحت سرپرستي به خط مشي سازمان مربوط

− مطالعه وارزيابي پيشرفتهاي حاصله در زمينه فناوري سخت افزار ونرم افزار به منظور ارتقاي سطح كارايي واحد مربوط

− ارائه نظرهاي مشورتي درمورد سيستم طرح شده به مراجع زيربط

− بررسي وتاييد تقاضاهاي رسيده از نقطه نظر فني وامكانات موجود براي ارائه خدمات مربوط.

− اظهار نظر درمورد سيستمهاي طراحي شده با امكانات سخت افزاري ونرم افزاري موجود.

− پيش بيني احتياجات واحد سازماني در زمينه نيروي انساني ،تجهيزات و تسهيلات مورد نياز واقدام درجهت تامين آنها

− اجرا وبكارگيري آخرين يافته هاي فن آوري اطلاعات به منظور ارتقاي توانمندي واحد مربوطه .

− نظارت بركاربرد مناسب فناوري اطلاعات درواحد مربوطه به منظور بهره وري سيستم.

− پيش بيني آموزشهاي لازم درخصوص فناوري اطلاعات (IT) وبرنامه ريزي مشخص در اين زمينه به منظور ارتقاي توان تخصصي كاركنان واحد مربوط.

− برنامه ريزي لازم در خصوص نگهداري واستفاده بهينه از امكانات.

− شركت در كميسيونهاي و سمينارهاي مربوطه.

− مطالعه واظهار نظر در خصوص طراحي وپياده سازي سيستمهاي كاربردي.

− اظهار نظر درخصوص نوآوريها وطراحيهاي جديد فن آوري اطلاعات.

− تهيه گزارشات مورد نياز براي مقام بالاتر.

− انجام سايرامور مربوط.

 

وظايف، اختيارات و مسئوليت ها


الف - حوزه نرم افزار

مطالعه، طراحي و پياده سازي نرم افزار هاي كاربردي

 نصب، راه اندازي و آمــــــوزش نرم افزارهاي كاربردي تدوين شده

 نصب، راه اندازي و آموزش كاربران و كارشناسان براي استفاده از نرم افزارهاي پياده سازي شده

 شناسايي و تشخيص نيازهاي نرم افزاري حوزه از طريق مطالعه سيستماتيك و مستمر و تهيه و تدوين گزارشهای تحليلي همراه با ارائه راه حلهاي اجرايي

 ارائه خدمات پشتيباني در زمينه نگهداري و رفع اشكال و به روز رساني برنامه هاي نرم افزاري در دست اجرا

 نظارت بر طراحي و اجراي نرم افزار های طرا حی شده و همكاري با طراحان طرف قرارداد به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح مفاد قراردادهاي منعقده

نظارت، ارزشيابي و كنترل پروژه هاي طراحي نظامهاي رايانه اي كه توسط پيمانكار به انجام مي رسد

بررسي نيازهاي نرم افزاري مورد نياز واحدهاي مختلف و ارائه نظارت مشورتي براي خريد يا سفارش خريد آنها

تهيه و حفظ و نگهداري مستندات نرم افزارهاي طراحي يا خريداري شده به منظور مراقبت و پشتيباني بهتر از سيستمهاي در دست اجراء

تهيه تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي براي مديران، كارشناسان و عموم كاربران جهت استفاده بهتر و موثرتر از نظام رايانه اي

نظارت بر پشتیبان گیری دوره ای از داده های مهم مربوط به نرم افزارها

فراهم سازی بستر استفاده از منابع نرم افزاری شبکه ازقبیل نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد درخواست کاربران با درنظرگرفتن نیاز واقعی آنها جهت جلوگیری ازترافیک نرم افزاری در هر سیستم (قراردادن پکیج نرم افزارها در سرور)

نیازسنجی نرم افزارهاي تحت شبكه حوزه مربوطه و اعلام آنها به مديريت فناوري و ارائه مشاوره های لازم دراین خصوص به مرکز در جهت تهیه ، آماده سازی و ارتقاء نرم افزارهای مورد نیاز

ارتباط مستمر با شركتهاي طرف قرارداد واحد و رفع اشكالات و نيازهاي كاربران

ارائه مشاوره براي استفاده بهينه از نرم افزارها

 

رفع آلودگيهاي ويروسي بوجود آمده در كامپيوترهاي اداري

 

ب – حوزه شبكه

ارائه راهکار های نوین جهت ارتقاء شبکه

ارائه خدمات پشتيباني در زمينه نگهداري برنامه هاي نرم افزاري در دست اجراء

راه اندازي سرور هاي مور نياز واحد

پشتيباني شامل رفع مشكلات احتمالي سرور و تهيه نسخ پشتيبان

ارتقا سرورهای محلی به منظور بهينه سازي ارائه سرويس به كاربران

اقدام درجهت اتصال و یا انفصال کامپیوترهای موجود در حوزه بنا به نیاز و فراهم نمودن مقدمات لازم و انجام تنظیمات مربوطه منطبق بر فرآيندهاي موجود.

برطرف نمودن اشكالات كاربران در استفاده از سرويسهاي شبكه بیمارستان طبق فرآيندهاي موجود

حفظ امنيت فيزيكي محيط اتاق سرور- دما و دقت در عبور و مرور ها

 

ج - حوزه سخت افزار

بررسي نيازهاي سخت افزاري مورد نياز واحدها و تشخيص و تعيين چگونگي رفع نيازها با استفاده از امكانات موجود و ارائه نظارت كارشناسي براي خريد يا سفارش خريد آنها

نصب و راه اندازي سخت افزار مورد نياز كاربران و كارشناسان براي استفاده از نرم افزارهاي طراحي شده

ارائه خدمات پشتيباني فني براي نگهداري و تعمير تجهيزات و وسايل سخت افزاري به طور مستقيم از خدمات متمركز و ياخدمات فني خارج از بیمارستان

تهيه، نصب و پشتيباني كليه تجهيزات فعال و غير فعال

طراحی و تدوین گردش کار واحد جهت جلوگیری از اتلاف وقت نیرو ها

تهیه بر چسب و شناسنامه فنی سخت افزار جهت کلیه سیستم ها و تشکیل پرونده جهت دسترسی سریع

سرویس دوره ای سخت افزار حوزه طبق فرآيند مربوطه

رفع اشکالات و موارد پیش آمده در هر سیستم و لوازم جانبي و نصب سيستم عامل و درايوها

 

 د – قراردادها

تهیه و تدوین قراردادهای موجود در زمینه های مختلف

نظارت بر اجرای صحیح مفاد قراردادها

 

ه-WEB SITE

طراحی Web Site برای تمام بخشهای حوزه با در نظر داشتن استانداردهای تعریف شده از سوی مديريت فناوري

بروزرسانی صفحات وب سايت

قراردادن اخبار مرتبط با حوزه کاری مربوطه و مورد نیاز عموم درسایت

طراحی فرمهاي و گنجاندن آن در سایت در جهت کاهش مراجعات مستقیم ارباب رجوع به محل و حرکت در جهت تکریم ارباب رجوع

نظارت و کنترل محتوای صفحات با رعایت سلسله مراتب اداری در مطالب ارائه شده برایWebsite

 

و- آموزش

مشارکت در برگزاری برنامه های آموزشی مدیریتIT

شرکت فعال در برنامه های آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه

آموزش موردی کاربران و تهیه جزوات آموزشی مورد نیاز

ارائه آموزشهاي مورد نياز كاربران از طريق وب سايت واحد

 

ز- امور ستادی

انتقال تصمیمات مدیریت فناوری اطلاعات به حوزه مربوطه

انتقال نظرات و نیازها ( حسب عملکرد حوزه مربوطه ) به مدیریت فناوری اطلاعات

شرکت در جلسات مدیریت فناوری به طور منظم

پاسخ به مکاتبات اداری در موعد مقرر

ارائه گزارشات لازمه و مرتبط در موعد مقرر

پایش و ارزشیابی منظم از تمام فعالیتهای مرتبط باIT

 

ح- شرح وظایف مسئول فنآوری اطلاعات یک بیمارستان در ارتباط با نرم افزارHIS

 برنامه ریزی در جهت آموزش کل پرسنل بیمارستان و اعلام آن به مدیریت

 آموزش موردی به پرسنل در بخشها و واحدها .

تعریف بانکهای اطلاعاتی خاص آن بیمارستان .

ارتباط بین بیمارستان و تیم نرم افزار در مورد خواسته ها و نیازهاي مجموعه.

اعلام گزارش خرابی و نقص به شرکت پشتیبان و پی گیری رفع آن از طريق مدیر پشتیبانی شرکت.

نیاز سنجی سخت افزار مورد نیاز و پی گیری آن.

تهيه پشتيبان از ديتا بانكهاي HIS.

تغییر و تعریف اطلاعات اصلی آن بیمارستان .

 

 شرح وظايف كارشناسان فناوري اطلاعات

كارشناس فناوري اطلاعات : داراي مدرك كارشناسي كامپيوتر ( نرم افزاريا سخت افزار ) مي باشد و مسووليت تمامي امور مربوط به فناوري اطلاعات بر عهده ايشان مي باشد .