دات نت نیوک

هزینه های بستری به ازای هر شب بستری

بخشها

آزاد

بیمه پایه و تأمین و خدمات

سهم بیمار

مکمل

ICU

23.094.000

7.342.000

8.054.000

_____

NICU

23.094.000

7.342.000

8.054.000

_____

CCU

14.755.500

3.671.000

6.166.000

_____

 اتاق یک تختهvip 

11.548.500

1.582.000

6.117.000

_____

اتاق دو تخته

5.988.000

1.582.000

4.406.000

_____

اتاق سه تخته

4.277.000

1.582.000

2.695.000

_____

بخش نوزادان سالم

2.994.000

792.000

2.202.000

_____

هزینه همراه اتاق خصوصی

_____

_____

1.100.000

_____

هزینه همراه اتاق عمومی

_____

_____

855.000

_____

تخت خارج از تعهد مکمل

_____

_____

 

3.000.000

هزینه همراه اتاق خصوصی

.

_____

_____

1.100.000

_____

هزینه همراه اتاق عمومی

_____

_____

855.000

_____

تخت خارج از تعهد مکمل

_____

_____

_____

3.000.000

بخش نوزادان بیمار تخت انکوباتور

4.277.000

1.108.000

3.169.000

_____

بخش روان

4.277.000

1.582.000

2.695.000

_____

جدول هزینه اعمال جراحی زنان و زایمان

نام عمل

مدت بستری 

هزینه بیمار ازاد

     هزینه به دلار 

سزارین یک قلو

1 شب

72/000/000 600                              

سزارین چند قلو

1 شب 

 

 

هیسترکتومی آبدومینال

د وشب 

7/500/000

 625

کورتاژ تشخیصی /تخلیه ای

بدون بستری شب 

 

 

سرکلاژ دهانه رحم

بدون بستری شب 

1/500/000  

زایمان طبیعی

یک شب 

 

 200

کولپورافی قدامی خلفی توام

یک شب 

49.500.000

 413

ترمیم سیستوسل قدامی خلفی همراه رکتوسل و آنتروسل

یک شب 

64/500/000

 537

برداشتن کیست تخمدان/سیستکتومی/ افورکتومی یک طرفه و دوطرفه

یک شب 

51.000.000

 425

پرینورافی( رکتوسل)

یک شب 

30.000.000

 250

میومکتومی

یک شب 

68.400.000

 507

هایمنکتومی

بدون بستری شب 

12.000.000

 

لابیکتومی

یک شب 

30.000.000

 250

سیستکتومی تخمدان یک طرفه

یک شب 

42.000.000

 

بستن یا قطع لوله های فالوپ

یک شب 

25.200.000

 

خروج IUD

بدون بستری 

1.500.000

 

آپاندکتومی

یک نهایت دو شب 

55.000.000

 458

EP

یک شب 

50.000.000

 416

بستن لوله رحم

یک شب 

20.000.000

 166

کوله سیستکتومی

یک نهایت دو شب 

73/000/000

 

کورتاژ تشخیصی

بدون بستری شب 

15.000.000

 

کورتاژ تخلیه ای

بدون بستری شب 

17.000.000

 

سرکلاژ غیرمامایی

بدون بستری شب 

16.800.000

 
 

جدول هزینه اعمال جراحی عمومی

نام عمل

مدت بستری

بیماران آزاد

                    هزینه به دلار 

انواع توده ها

2-3 روز 

 

 

لاپارسکوپی

1-2 روز

82/000/000

 683

فتق

1-2 روز

46.000.000

 

کیست مویی باز

1-2

27.000.000

 225

هموروئید

1-2

27.000.000

 225

ماموپلاستی کوچک کردن

1-2

120.000.000

 1000

ابدوینوپلاستی

2-3

120.000.000

 1000

پروتز پستان

2-3

80.000.000

 750

تومورهای روده

5-7

150.000.000

 1250

تومور کولون

3-4

150.000.000

 1250

بیماریهای پستان(خوش خیم)

3-4

25/000/000

 208

بیماریهای پستان (بدخیم)

3-4

90/000/000

 750

لیپوم هریک لیپوم

3-4

14.000.000- 7.000.000

 

ختنه

1

12.000.000

 

آپاندیس

1-2

44.000.000

 

کیست بارتولن

1

30.000.000

 250

کله سیستکتومی بدون کاردنژگرافی

2-3

58.000.000

20% حق لاپاراسکوپی اضافه می شود

 483

کله سیستکتومی یا کلانژگرافی

2-3

70.000.000

 833

فتق دوطرفه

1-2

112.000.000- 36.400.000

 

فتق شکم با مش

1-2

51.000.000

 

فتق نافی

1-2

25.200.000

 

ماموپلاستی بزرگ کردن

2-3

100.000.000

 833

واریکوسل

1-2

22.000.000

 

هرنی واریکوسل

1-2

33.600.000

 

هیدروسل

1-2

22.000.000

 

تیروئید

2-3

200/000/000

 166

اعمال جراحی گوش

2-3

140.000.000- 5600

 

بیماریهای مقعد

1-2

5600- 2100

 

برد آستن طحال

2-3

70.000.000

 

بستر

-

56.000.000

 

هموروئید فیشر

1-2

28.000.000

 
 

جدول هزینه اعمال جراحی اورولوژی

نام عمل

مدت بستری

بیماران آزاد

               هزینه به دلار 

TURP جراحی پروستات از طریق مجرا

2-3

75/000/000

 

TURT جراحی تومور مثانه از طریق مجرا

1-2

26/000/000

 

شکستن سنگ حالب با یا بدون دابل جی TUL

1-2

45/000/000

خارج کردن دبل جی یا استنت حالب

1

10/000/000

 

خرد کردن سنگ مثانه از طریق مجرا (سیستولیتولپکسی/ سیستولیتوتریپسی)

1

35.000.000

 

یورتروسکوپی یا آندوسکوپی حالب (با یا بدون دبل جی گذاری)

1

25.000.000

 208

سیستوسکوپی با یا بدون شستشوی مثانه

1

15.000.000

 125

سیستوسکوپی مجرا با دیلاتاسیون

1

20.000.000

 166

اینترنال یورتروتومی(باز کردن تنگی مجرای پیشابراه)

1

18.200.000

 

مئاتوتومی

1

8.000.000

 

دیلاتاسیون مجرا

1

8.000.000

 

ختنه (سیرکامسیژن)

1

12.000.000

 

ارکیوپکسی شکمی (بیضه نزول نکرده شکمی UDT شکمی) 

1-2

50.000.000

 

ارکیوپکسی اینگوینال (بیضه نزول نکرده یا UDT اینگوینال)

1-2

33.000.000

 275

ارکیوپکسی بیضه در درمان پیچش بیضه یا تورشن بیضه

1-2

34.000.000

 283

اسپرماتوسلکتومی

1

21.000.000

 

هیدروسلکتومی یکطرفه

1-2

32.000.000

 266

هیدروسلکتومی دوطرفه

1-2

40.000.000

 333

وازووازوستومی(باز کردن مجدد وازکتومی)

1

40.000.000

 333

هیدروسلکتومی دوطرفه

1-2

32.200.000

 

واریکوسلکتومی

1-2

32.000.000

 266

واریکوسلکتومی میکروسکوپیک

1-2

35.000.000

 291

واریکوسل شکمی

1-2

42.000.000

 350

بیوبپسی بیضه یا نمونه برداری بیضه

1

18.000.000

 105

نمونه برداری پروستات

1

30.000.000

 250

رادیکال ارکیدکتومی(جراحی سرطان بیضه)

1-2

40.000.000

 

ارکیدکتومی ساده

1-2

23.700.000

 

پروستاتکتومی باز(جراحی باز پروستات)

2-3

58.800.000

 

جراحی باز سنگ مثانه باز(سیتولیتوتومی)

1-2

31.400.000

 

ترمیم هرنی اینگوینال با یا بدون مش گذاری

1-2

36.400.000

 

پروستاتکتومی رادیکال با لنفاونکتومی دو طرفه لگنی

1-2

112.000.000

 
 

ENT

نام عمل

مدت بستری 

بیماران آزاد

                  هزینه به دلار 

سیتوپلاستی

1-2

 

 333

رینوپلاستی

1-2

80/000/000

 666

لوزه

1-2

 

 316

اتوپلاستی

1-2

_

 

کلیه اعمال جراحی گوش حلق بینی

1-2

_

 

کاتاراکت

1

48.000.000

 375

ناخنک

1

32.000.000

 

اعمال زیبایی هر چشم

1

30.500.000- 63.000.000

 

DCR عمل مجرای اشکی

1

49.000.000

 

اعمال انحراف چشم

1

70.000.000

 583

کلیه اعمال جراحی چشم

1-2

_

 

پای دیابتی

5-10

280.000.000- 240.000.000

 

گرفتگی عروق از کشاله ران به پایین

5-7

28.000.000

 

آنوریسم عروق شکمی

5-7

450.000.000

 375

فیستول دیالیز

1

63.000.000

 333

شریان کاروتید

1

400/000/000-600/000/000

 500

جراحی پیوند عروق پا

5-10

400/000/000-600/000/000

 

کلیه اعمال عروقی

 

420.000.000

 

دیسک با لیزر

1

90/000/000

 750

تزریق اپی دورال

1-2

25.000.000

 208

کلیه اعمال جراحی نورولوژی

-

-

 1666

شکستگی لگن

3-4

200/000/000

 

شکستگی استخوان بلند

3-4

112.000.000

 

شکستگی استخوان کوتاه

3-4

70.000.000

 

دبریت

2-3

30.000.000

 250

تعویض مفصل لگن

2-3

160.000.000

 1333

تعویض مفصل لگن

2-3

180.000.000

 1500

دررفتگی ها

1-2

21.000.000

 

اختلالات مادرزادی اندام

_

_

 

پارگی مینیکس زانو

1-2

84.000.000

 

آسیب های ورزشی

1-2

140.000.000- 84.000.000

 

اصلاح دفوریتی اندام

2-3

112.000.000

 
 

هزینه اعمال جراحی دندانپزشکی

نام عمل

بیماران آزاد

جراحی دندان عقل نسوج سخت

4/500/000

جراحی دندان عقل نسوج نرم

3/500/000

کشیدن دندان عقل

2/000/000

کشیدن دندانهای قدامی

1/200/000

کشیدن دندانهای خلفی

1/800/000

کشیدن ریشه دندانهای خلفی

2/000/000

کشیدن ریشه دندانهای قدامی

1/800/000

بیوپسی

3/000/000

ایمپلنت

30/000/000

بودژ استخوان

5/000/000-7/000/000

پودر استخوان+ محبرین

8/000/000-10/000/000

سینوس لیفت Open

10/000/000-12/000/000

سینوس لیفت (close)

7/000/000-10/000/000

دست دندان(دندان مصنوعی) پارسیل فکی

15/000/000

دست دندان (دندان مصنوعی) کروم کبالت

20/000/000

دست دندان مصنوعی کامل فکی

30/000/000

متحرک فکی

20/000/000

ثابت دو فک

80/000/000

ثابت تک فک

56/000/000

فانکشنال

15/000/000

تانک ریپ

15/000/000

ریتینر فکی

5/000/000