دات نت نیوک

موسسات طرف قرارداد بیمارستان

بيمه هاي پايه:  

بيمه خدمات درماني (صندوق سلامت و روستایی قابل قبول نمیباشد ).سلامت همگانی (ایرانیان,سایر اقشار ,صندوق کارمندی),نیروهای مسلح شامل جانباز ,وظیفه,عادی ) ، بيمه تأمين اجتماعي


كليه بانكها (غير از بانك مسكن و مرکزی):  

شامل بانك كشاورزي، سپه، صادرات، ملت، تجارت، رفاه, ملی و توسعه صادرات و ملی با کارت البرز


بيمه هاي تكميلي:

ایران-ایران راه آهن -شهرداری-پارسیان  -آسیا و آسیای مخابرات(رایگان) -آتیه سازان حافظ-میهن-کارآفرین -سینا-البرز-رازی-نوین-معلم-ارمان-دی(زیر مجموعه

 بنیاد شهیدو ایثارگران)-sos  -سرمد-ملت -حافظ پاسارگاد-تعاون-صداو سیما-بازنشستگان شرکت نفت -حافظ -حکمت -آس ماری-بیمه کوثر-بیمه ما -دانا-صنعت

 و معدن -سامان -فولاد-مصدومین ترافیکی ,توسعه صادرات ,کمک رسان sos 


هزینه های بستری به ازای هر شب بستری

                                بخشها 

                 آزاد                         بیمه پایه تامین و خدمات سهم بیمار   مکمل 

            ICU


15396000                           7342000                    8054000       

           NICU


            15396000                7342000  8054000       

            CCU


            9837000                             3671000                                   6166000   

  اتاق یک تخته      


7699000   1582000  6117000      

     اتاق دو تخته


            5988000                            1582000              2695000      

    اتاق سه تخته


            4277000                            1582000                                 2268400  

بخش نوزادان سالم 


2994000                 792000                                   2202000      

هزینه همراه اتاق
خصوصی


            ----------               ----------- 1100000      

   هزینه همراه اتاق عمومی


             ---------                 ---------                       855000  

 تخت خارج از تعهد مکمل 

            ----------                 ---------                       --------    3000000    

   بخش نوزادان
 بیمار تخت انکاباتور

           4277000                  1108000                      3169000  

 بخش روان 


 4277000  1582000  2695000  


بابت خدمات پرستاری 6%  اضافه میشود .

در ضمن موارد فوق غیر از ویزیت های روزانه پزشکان ,خدمات انجام شده شامل اکو ,نوار قلب

 ,اعمال جراحی ,هزینه های پاراکلینیکی شامل (ازمایش ,داروها ,سونو . رادیو ) می باشد .

هزینه همراه فقط در بیمه ایران افرادی که بالای 70 سال و زیر 8 سال میباشند مورد تعهد می

 باشد .