دات نت نیوک

جدول هزینه اعمال جراحی اورولوژی در بیمارستان پارسا

نام عمل

K

بیماران آزاد

TURP جراحی پروستات از طریق مجرا

 

 

TURT جراحی تومور مثانه از طریق مجرا

 

 

شکستن سنگ حالب با یا بدون دابل جی TUL

 

 

خارج کردن دبل جی یا استنت حالب

 

 

خرد کردن سنگ مثانه از طریق مجرا (سیستولیتولپکسی/ سیستولیتوتریپسی)

 

 

یورتروسکوپی یا آندوسکوپی حالب (با یا بدون دبل جی گذاری)

 

 

سیستوسکوپی با یا بدون شستشوی مثانه

 

 

سیستوسکوپی مجرا با دیلاتاسیون

 

 

اینترنال یورتروتومی(باز کردن تنگی مجرای پیشابراه)

 

 

مئاتوتومی

 

 

دیلاتاسیون مجرا

 

 

ختنه (سیرکامسیژن)

 

 

ارکیوپکسی شکمی (بیضه نزول نکرده شکمی UDT شکمی) 

 

 

ارکیوپکسی اینگوینال (بیضه نزول نکرده یا UDT اینگوینال)

 

 

ارکیوپکسی بیضه در درمان پیچش بیضه یا تورشن بیضه

 

 

اسپرماتوسلکتومی

 

 

هیدروسلکتومی یکطرفه

 

 

هیدروسلکتومی دوطرفه

 

 

وازووازوستومی(باز کردن مجدد وازکتومی)

 

 

هیدروسلکتومی دوطرفه

 

 

واریکوسلکتومی

 

 

واریکوسلکتومی میکروسکوپیک

 

 

واریکوسل و ترمیم هرنی

 

 

بیوبپسی بیضه یا نمونه برداری بیضه

 

 

نمونه برداری پروستات

 

 

رادیکال ارکیدکتومی(جراحی سرطان بیضه)

 

 

ارکیدکتومی ساده

 

 

پروستاتکتومی باز(جراحی باز پروستات)

 

 

جراحی باز سنگ مثانه باز(سیتولیتوتومی)

 

 

ترمیم هرنی اینگوینال با یا بدون مش گذاری

 

 

پروستاتکتومی رادیکال با لنفاونکتومی دو طرفه لگنی