دات نت نیوک

جدول هزینه اعمال جراحی اورولوژی در بیمارستان پارسا

نام عمل

K

بیماران آزاد

TURP جراحی پروستات از طریق مجرا

55

77.000.000

TURT جراحی تومور مثانه از طریق مجرا

22

30.800.000

شکستن سنگ حالب با یا بدون دابل جی TUL

45

63.000.000

خارج کردن دبل جی یا استنت حالب

6

8.400.000

خرد کردن سنگ مثانه از طریق مجرا (سیستولیتولپکسی/ سیستولیتوتریپسی)

25

35.000.000

یورتروسکوپی یا آندوسکوپی حالب (با یا بدون دبل جی گذاری)

19

26.600.000

سیستوسکوپی با یا بدون شستشوی مثانه

8/5

9.000.000

سیستوسکوپی مجرا با دیلاتاسیون

1/8

12.000.000

اینترنال یورتروتومی(باز کردن تنگی مجرای پیشابراه)

13

18.200.000

مئاتوتومی

1/5

8.000.000

دیلاتاسیون مجرا

5/5

8.000.000

ختنه (سیرکامسیژن)

8

12.000.000

ارکیوپکسی شکمی (بیضه نزول نکرده شکمی UDT شکمی) 

35

50.000.000

ارکیوپکسی اینگوینال (بیضه نزول نکرده یا UDT اینگوینال)

22

30.800.000

ارکیوپکسی بیضه در درمان پیچش بیضه یا تورشن بیضه

3/22

30.800.000

اسپرماتوسلکتومی

15

21.000.000

هیدروسلکتومی یکطرفه

18

25.200.000

هیدروسلکتومی دوطرفه

23

32.200.000

وازووازوستومی(باز کردن مجدد وازکتومی)

26

36.400.000

هیدروسلکتومی دوطرفه

23

32.200.000

واریکوسلکتومی

18

25.200.000

واریکوسلکتومی میکروسکوپیک

5/20

28.700.000

واریکوسل و ترمیم هرنی

24

33.600.000

بیوبپسی بیضه یا نمونه برداری بیضه

3/11

16.000.000

نمونه برداری پروستات

18

25.200.000

رادیکال ارکیدکتومی(جراحی سرطان بیضه)

5/28

40.000.000

ارکیدکتومی ساده

9/16

23.700.000

پروستاتکتومی باز(جراحی باز پروستات)

42

58.800.000

جراحی باز سنگ مثانه باز(سیتولیتوتومی)

4/22

31.400.000

ترمیم هرنی اینگوینال با یا بدون مش گذاری

26

36.400.000

پروستاتکتومی رادیکال با لنفاونکتومی دو طرفه لگنی

80

112.000.000