دات نت نیوک

جدول هزینه اعمال جراحی زنان و زایمان در بیمارستان پارسا

نام عمل

K

هزینه بیمار ازاد

سزارین یک قلو

40

56.000.000

سزارین چند قلو

40

56.000.000

هیسترکتومی آبدومینال

45

63.000.000

کورتاژ تشخیصی /تخلیه ای

10

14.000.000

سرکلاژ دهانه رحم

10

14.000.000

زایمان طبیعی

50

70.000.000

کولپورافی قدامی خلفی توام

28.2

39.500.000

ترمیم سیستوسل قدامی خلفی همراه رکتوسل و آنتروسل

39

4.680.000

برداشتن کیست تخمدان/سیستکتومی/ افورکتومی یک طرفه و دوطرفه

30

42.000.000

پرینورافی( رکتوسل)

13.8

20.000.000

میومکتومی

38

53.200.000

هایمنکتومی

8

12.000.000

لابیکتومی

12

16.800.000

سیستکتومی تخمدان یک طرفه

30

42.000.000

بستن یا قطع لوله های فالوپ

18

25.200.000

خروج IUD

1

1.500.000

آپاندکتومی

31

44.000.000

EP

30

42.000.000

بستن لوله رحم

2/4

10.000.000

کوله سیستکتومی

 

 

کورتاژ تشخیصی

10

14.000.000

کورتاژ تخلیه ای

13

18.200.000

سرکلاژ غیرمامایی

14

16.800.000