جدول زمانی وقت ملاقات

جدول زمانی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
07:30
09:00 - 07:30
دکتر امیر باغانی
09:00 - 07:30
دکتر امیر باغانی
09:00 - 07:30
دکتر امیر باغانی
08:00

دکتر ملیکا احمدی

نمایش پروفایل
13:00 - 08:00
دکتر ملیکا احمدی

دکتر ملیکا احمدی

نمایش پروفایل
13:00 - 08:00
دکتر ملیکا احمدی

دکتر اعظم محمداکبری

نمایش پروفایل
10:00 - 08:00
دکتر اعظم محمداکبری

دکتر ملیکا احمدی

نمایش پروفایل
13:00 - 08:00
دکتر ملیکا احمدی
09:30 - 08:00
دکتر مهدی تارویردی زاده

دکتر ملیکا احمدی

نمایش پروفایل
13:00 - 08:00
دکتر ملیکا احمدی
10:00 - 08:00
دکتر نسرین وحید

دکتر ملیکا احمدی

نمایش پروفایل
13:00 - 08:00
دکتر ملیکا احمدی
09:00

دکتر الیاس مصطفی پور

نمایش پروفایل
11:00 - 09:00
دکتر الیاس مصطفی پور
11:00 - 09:00
دکتر محمدرضا خوئینی ها
12:00 - 09:00
دکتر مریم کریمی
10:00 - 09:00
دکتر علی نعمتی
12:00 - 09:00
دکتر مریم کریمی
11:00 - 09:00
دکتر محمدرضا خوئینی ها
12:00 - 09:00
دکتر مریم کریمی
11:00 - 09:00
دکتر محمدرضا خوئینی ها

دکتر محمدعلی مواجی

نمایش پروفایل
11:00 - 09:00
دکتر محمدعلی مواجی
12:00 - 09:00
دکتر مریم کریمی
11:00 - 09:00
دکتر محمدرضا خوئینی ها
12:00 - 09:00
دکتر مریم کریمی
12:00 - 09:00
دکتر مریم کریمی
09:30
11:00 - 09:30
دکتر مصطفی حجتی
13:00 - 09:30
دکتر مهرناز صالحی
11:00 - 09:30
دکتر مصطفی حجتی
13:00 - 09:30
دکتر مهرناز صالحی
11:00 - 09:30
دکتر مصطفی حجتی
10:00

دکتر محمد عزت آبادی پور

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر محمد عزت آبادی پور

دکتر محمدرضا علیزاده

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر محمدرضا علیزاده

سرکار خانم فائزه آقازاده

نمایش پروفایل
13:00 - 10:00
سرکار خانم فائزه آقازاده

دکتر محمدرضا علیزاده

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر محمدرضا علیزاده

سرکار خانم فائزه آقازاده

نمایش پروفایل
13:00 - 10:00
سرکار خانم فائزه آقازاده

دکتر سمیرا محمد حسینی

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر سمیرا محمد حسینی

دکتر محمدرضا علیزاده

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر محمدرضا علیزاده

سرکار خانم فائزه آقازاده

نمایش پروفایل
13:00 - 10:00
سرکار خانم فائزه آقازاده
12:00 - 10:00
دکتر شهرام شهیم

دکتر محمدرضا علیزاده

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر محمدرضا علیزاده

سرکار خانم فائزه آقازاده

نمایش پروفایل
13:00 - 10:00
سرکار خانم فائزه آقازاده

دکتر محمدرضا علیزاده

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر محمدرضا علیزاده

سرکار خانم فائزه آقازاده

نمایش پروفایل
13:00 - 10:00
سرکار خانم فائزه آقازاده

دکتر محمد حسین شعیبان پور

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر محمد حسین شعیبان پور
12:00 - 10:00
دکتر محمدرضا خوئینی ها

دکتر محمدرضا علیزاده

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر محمدرضا علیزاده
12:00 - 10:00
دکتر وفا رحیمی موقر

سرکار خانم فائزه آقازاده

نمایش پروفایل
13:00 - 10:00
سرکار خانم فائزه آقازاده
10:30

دکتر علی نریمانی

نمایش پروفایل
12:00 - 10:30
دکتر علی نریمانی

دکتر ربابه محمدبیکی

نمایش پروفایل
12:00 - 10:30
دکتر ربابه محمدبیکی

دکتر علی نریمانی

نمایش پروفایل
12:00 - 10:30
دکتر علی نریمانی
11:00
13:00 - 11:00
دکتر محمدرضا پورانی

دکتر علی اصغر موسوی

نمایش پروفایل
13:00 - 11:00
دکتر علی اصغر موسوی
11:30
15:00 - 11:30
دکتر معین باغانی
12:00

دکتر زهرا خلج

نمایش پروفایل
13:30 - 12:00
دکتر زهرا خلج

دکتر افشین آفریدون

نمایش پروفایل
14:00 - 12:00
دکتر افشین آفریدون

دکتر افشین آفریدون

نمایش پروفایل
14:00 - 12:00
دکتر افشین آفریدون
12:30

دکتر پویا نوذر نژاد

نمایش پروفایل
14:00 - 12:30
دکتر پویا نوذر نژاد
15:00 - 12:30
دکتر علی فرقانیان
13:00

دکتر شهرام پورطبیب

نمایش پروفایل
14:00 - 13:00
دکتر شهرام پورطبیب
14:00 - 13:00
دکتر سمیه نبوی

دکتر شهرام پورطبیب

نمایش پروفایل
14:00 - 13:00
دکتر شهرام پورطبیب

دکتر شهرام پورطبیب

نمایش پروفایل
14:00 - 13:00
دکتر شهرام پورطبیب
14:00 - 13:00
دکتر سمیه نبوی

دکتر بهرام سلمانی

نمایش پروفایل
15:00 - 13:00
دکتر بهرام سلمانی
14:00 - 13:00
دکتر سمیه نبوی
14:00
15:00 - 14:00
دکتر فرناز اکبری

سرکار خانم شیرین کشاورز

نمایش پروفایل
16:00 - 14:00
سرکار خانم شیرین کشاورز
15:00 - 14:00
دکتر فرناز اکبری

سرکار خانم شیرین کشاورز

نمایش پروفایل
16:00 - 14:00
سرکار خانم شیرین کشاورز
15:00 - 14:00
دکتر فرناز اکبری
14:30

دکتر زینب سعیدی نژاد

نمایش پروفایل
16:00 - 14:30
دکتر زینب سعیدی نژاد
15:00
16:00 - 15:00
دکتر کیسان موذنی
17:00 - 15:00
دکتر منوچهر اختری فرد
17:00 - 15:00
دکتر منوچهر اختری فرد
17:00 - 15:00
دکتر منوچهر اختری فرد
15:30

دکتر علی رضا شیرزاده باروق

نمایش پروفایل
17:00 - 15:30
دکتر علی رضا شیرزاده باروق

دکتر علی رضا شیرزاده باروق

نمایش پروفایل
17:00 - 15:30
دکتر علی رضا شیرزاده باروق
16:00
19:00 - 16:00
دکتر مریم ملکی

سرکار خانم فرزانه قاسملو

نمایش پروفایل
19:00 - 16:00
سرکار خانم فرزانه قاسملو
17:00 - 16:00
دکتر مهدی تارویردی زاده
18:00 - 16:00
دکتر محمدرضا خوئینی ها
19:00 - 16:00
دکتر مهدیه خلفی

سرکار خانم فرزانه قاسملو

نمایش پروفایل
19:00 - 16:00
سرکار خانم فرزانه قاسملو
19:00 - 16:00
دکتر هانیه حسین مردی

سرکار خانم فرزانه قاسملو

نمایش پروفایل
19:00 - 16:00
سرکار خانم فرزانه قاسملو
19:00 - 16:00
دکتر مریم نثاری مطلق

سرکار خانم فرزانه قاسملو

نمایش پروفایل
19:00 - 16:00
سرکار خانم فرزانه قاسملو
19:00 - 16:00
دکتر سارا پرتانژاد

سرکار خانم فرزانه قاسملو

نمایش پروفایل
19:00 - 16:00
سرکار خانم فرزانه قاسملو
17:00

دکتر محمدرضا علیزاده

نمایش پروفایل
19:00 - 17:00
دکتر محمدرضا علیزاده

دکتر محمدرضا علیزاده

نمایش پروفایل
19:00 - 17:00
دکتر محمدرضا علیزاده

برای انجام آزمایش به پزشک نیاز دارید؟

هم اکنون وقت ملاقات خود را درخواست نمایید