جدول زمانی وقت ملاقات

جدول زمانی

ساعت
شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
08:00

دکتر ابوالفضل محترمی

نمایش پروفایل
14:00 - 08:00
دکتر ابوالفضل محترمی
10:00

دکتر الهام تقی زاده

نمایش پروفایل
11:30 - 10:00
دکتر الهام تقی زاده
11:00

دکتر الهام تقی زاده

نمایش پروفایل
12:30 - 11:00
دکتر الهام تقی زاده

دکتر امیرحسین صاحب الزمانی

نمایش پروفایل
17:00 - 11:00
دکتر امیرحسین صاحب الزمانی
14:00

دکتر الهام خلج

نمایش پروفایل
17:00 - 14:00
دکتر الهام خلج

برای انجام آزمایش به پزشک نیاز دارید؟

هم اکنون وقت ملاقات خود را درخواست نمایید