مجوز پذیرش بیماران بین الملل

بیمارستان پارسا دارای مجوز ipd (مجوز پذیرش بیماران بین الملل )از دانشگاه علوم پزشکی تهران