گواهینامه اعتبار بخشی ملی

بیمارستان پارسا در اعتباربخشی ملی سال 96 دارای grade 1 میباشد .