فرم رسيدگي به شكایات

ثبت انتقادات و پیشنهادات بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی پارسا 

شما میتوانید پیشنهادات و انتقادات خود را بدون ذکر نام و نام خانوادگی و بصورت ناشناس برای ما ارسال نمایند.

نام
با تشکر از همکاری شما : مدیریت بیمارستان پارسا