گروه پاراكلينيک

بخشمدیربخشسوپروایزر
آزمایشگاهدکتر محدثه حاجیان حسین ابادیمیترا سلیمی
فیزیوتراپیدکتر شهرام حسینی راحله نوروزی
تصویربرداری دکتر رزمین اصلانی فائزه بهرامی فر
دندانپزشکیدکتر مهسا مهدیزاده صفیه اخوندی
داروخانهدکتر فهمیه موسوی رضا حاتمی فر
IVFدکتر اعظم محمداکبری ملیکا احمدی
اپتومتریمائده آقازاده فائزه آقازاده