درباره پزشک

سرکار خانم کشاورز کارشناس تغذیه

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
کارشناس تغذیه

تجربیات:

سال بخش موقعیت بیمارستان

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
- تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه
- تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه