پاراكلينيک

 1. آزمايشگاه و پاتولوژي
 2. تصويربرداري( سی تی اسکن، رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، Opg)
 3. فيزيوتراپي
 4. اندوسكوپي
 5. کولونوسکوپی
 6. بينا سنجی
 7. نوار عصب
 8. نوار مغز
 9. داروخانه
 10. دندانپزشکی
 11. پوست مو لیزر
 12. اکو کاردیو گرافی
 13. تست ورزش
 14. IVF