هزینه پروسیجرهای درمانی

 

شرح خدمتتعرفه
پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی درعلوم پایه(Phd) پروانه دار1.350.000
پزشکان، دندانپزشکان متخصص ودارای مدرک دکتری تخصصی درعلوم پایه(MD-Phd)2.025.000
پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی(فلوشیپ)2.580.000
پزشکان متخصص روان پزشکی2.658.000
پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) روانپزشکی3.060.000
کارشناس ارشد پروانه دار1.095.000
کارشناس پروانه دار630.000