آموزش به پرسنل

پمفلت آموزشی

عنوانحجمدانلود
HepatitBKBدانلود
زخم گوارشیKBدانلود
تست ورزشKBدانلود
پیلونفریتKBدانلود
پمفلت تنظیم خانوادهKBدانلود
آموزش کم خونی فقر آهنKBدانلود
آموزش هیپو و هیپرگلیسمیKBدانلود
آموزش فشار خون بالاKBدانلود
آموزش رژیم قلبی – دیابتیKBدانلود
آموزش تغذیه دیابتیKBدانلود
آموزش تزریق انسولینKBدانلود
آموزش استفاده از اسپریKBدانلود
تستKBدانلود
آموزش UTIKBدانلود
آموزش DVTKBدانلود
آموزش copdKBدانلود
آشنایی با بخش زنانKBدانلود