فرم نظرسنجی بیمار / همراه

این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت شما از خدمات ارایه شده در بیمارستان تهیه شده است،

بدیهی است دقت شما در پاسخ دهی به سوالات در افزایش سطح کیفی خدمات بیمارستان تاثیر فراوانی خواهد داشت.

نام و نام خانوادگی بیمار
جنسیت(Required)
وضعیت تاهل:(Required)
میزان رضایت از برخورد و پاسخگویی پزشکان:
نحوه برخورد نیروهای حراست بیمارستان با شما:
میزان رسیدگی پرستاران و نحوه ارائه خدمات درمانی به شما:
نحوه برخورد و پاسخگویی پرسنل پرستاری:
وضعیت بهداشت، نظافت بخش ، اتاق بیمار و سرویس بهداشتی:
رضایت از کیفیت غذا ، ساعت توزیع غذا و نحوه سرویس دهی غذا:
نحوه برخورد پرسنل پذیرش با شما و زمان صرف شده جهت پذیرش بیمار :
میزان رضایت از وضیعت فیزیکی بیمارستان (آرامش ، نور ، صدا ، تهویه و امکانات برای همراهان):
میزان رضایت از زمان صرف شده جهت ترخیص بیمار:
با تشکر از همکاری شما : مدیریت بیمارستان پارسا