اورژانس

بیمارستان پارسا

جستجوی بخش

اورژانس بیمارستان پارسا با بهره گیری از آخرین توانمندی ها و تجهیزات طب اورژانس در تمامی ساعات شبانه روز نسبت به ارائه خدمات تشخیصی درمانی مراقبتی جهت بیماران اورژانس و غیر اورژانس فعالیت می نماید. پزشکان مقیم  بصورت 24 ساعته آماده خدمت رسانی به بیماران می باشند و در صورت نیاز به سایر تخصصها از طریق تماس با پزشکان آنکال و حضور آنها بر بالین بیمار ویزیت انجام می شود. همچنین امکان دسترسی به آمبولانس بصورت 24 ساعته وجود دارد..

خدمات در ماني بخش :

مدت زمان بستري بيماران در اين بخش معمولاًكمتر از 6 ساعت ميباشد و پس از آن بيماران نيازمند بستري طولاني به بخشهاي ديگر بيمارستان منتقل شده و بيماران بدون نياز به بستري ترخيص مي گردند. ساير خدمات اين بخش شامل موارد زير مي باشد:
  • اقدامات احيا جهت بيماران نيازمند
  • رسيدگي به وضعيت بيماران تا تثبيت وضعيت عمومي بيمار
  • اقدامات تشخيصي و درمان اوليه تا هنگام بستري بيمار در بخش هاي بيمارستان
  • و يا تزريقي(oral rehydration therapy) مايع درماني بيما ران بصورت خوراكي
  • تحت نظر گرفتن بيماراني كه به علت مشكلات حاد ايجاد شده نياز به مراقبت موقت دارند،ماننند تشنج،گاستروآنتريت ،حوادث و تصادف و…
  • ترياژ بيماران در 24 ساعت شبانه روز توسط پرستار مسئول انجام مي پذيرد.
  • پزشك اورژانس به صورت 24 ساعته در اورژانس حضور دارد
  • پزشكان آنكال به صورت 24 ساعته جوابگوي بيماران اورژانس مي باشند.
  • اتاق عمل سرپایی ، 4 تخت تحت نظر اتاق ترياژ ، اتاق تزریقات ، اتاق ویزیت پزشک می باشد .سیستم رسیدگی به بیماران بر اساس سیستم تریاژ می باشد.