آزمایشگاه و پاتولوژی

بیمارستان پارسا

جستجوی بخش

واحد آزمايشگاه ،خدمات پاراكلينيك را با كيفيت بالا به كليه بيماران بستری  در مركز و مراجعين سرپائی به صورت شبانه روزی تحت نظر متخصصين با تجربه ارائه می نمايد.

خدمات آزمایشگاه بیمارستان پارسا به شرح ذیل می باشد:  

  • خون شناسی: آزمايش های از قبيل شمارش كامل سلول هاي خوني، اسمير خون محيطی، آناليز مايعات 

تست های انعقادی بدن آزمايشاتی ازقبيل تعيين وضعيت انعقادی PT, PTT,D dimer)

بیوشیمی: آزمايشاتی ازقبيل تعيين وضعيت قند خون و چربي خون ،كاركردكليه ،كاركردكبد ،آنزيمهای قلبی ،گازهای  خونی، الكتروليت ها

ميكروب شناسی: آزمايشات مستقيم وكشتها،تعيين ميزان حساسيت به آنتی بيوتيكها،تستهای تشخيصي انگلی وباکتری   : آزمايشاتی ازقبيل اندازه گيری سطح آنتی بادیها ، تست های سرولوژيك وويروسي تومورماركرها توسط سيستم الكتروكهي لومينانس تست های غربالگری از قبیل هورمون وایمونولوژی: تست های مربوط به ناهنجاري جنین و انواع آزمایشات هورمورنی

پاتولوژی و سیتولوژی: بررسی بافت ها و مایعات خارج شده از بدن . انجام تست پاپ اسمیر

 

راه ارتباطی: 216 -53283217