راهنماي ملاقات

  1. ساعات ملاقات بیمارستان جهت همراهان عزیز در بخش هاي( بستري ، ICU ، CCUاز ساعت 16-15 مي باشد.
  2. دراتاق دوتخته و خصوصي حضور فقط همراه فقط یک نفردر اتاق  VIPدو نفر همراه امكان پذير مي باشد.
  3. به دلیل رعایت مسائل بهداشتی و ایمنی بیماران و ملاقات کنندگان ورود کودکان زیر ۷ سال جهت ملاقات ممنوع می باشد.
  4. باتوجه به محدودیت فضا و زمان ، برای رفاه خود و بیماران بیمارستان تقاضا داریم خویشان ودوستانی را که مایل به ملاقات ازبیمارمی باشند ، پس از ترخیص به منزل هدایت کنید .
  5. سیگارکشیدن اکیداً ممنوع است.