هزینه خدمات:

سقف تعرفه های هزینه اقامت(هتلینگ) در بیمارستان های بخش خصوصی درسال 1402 به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیفنوع تختمبلغ ( ریال)
1اتاق یک تختی42.606.000
2اتاق دوتختی33.135.000
3اتاق سه تختی و بیشتر23.668.000‍
4هزینه همراه4.732.000
5بخش نوزادان سالم16.572.000
6بخش نوزادان بیمار سطح دوم23.668.000
7بخش مراقبت های ویژه قلبی(CCU)54.438.000
8بخش پشتیبان مراقبت های قلبی42.602.000
9بخش مراقبت های ویژه عمومیِ کودکان نوزادان و ریه85.200.000
ردیفزایمانمبلغ ( ریال)
1زایمان طبیعی85.000.000
2زایمان طبیعی اپیدورال105.000.000
3سزارین اول175.000.000
4سزارین تکراری145.000.000

تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی

ردیفشرح خدماتتعرفه(ریال)
1پزشکان، دندان پزشکان عمومی و دکتری تخصصی درعلوم پایه(Phd) پروانه دار900.000
2پزشکان، دندانپزشکان متخصص ودارای مدرک دکتری تخصصی درعلوم پایه(MD-Phd)1.350.000
3پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی(فلوشیپ)1.720.000
4پزشکان متخصص روان پزشکی1.790.000
5پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) روانپزشکی2.040.000
6کارشناس ارشد پروانه دار730.000
7کارشناس پروانه دار620.000