منشور حقوق بیمار

1- دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.
2- اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیماران قرار گیرد.
3- حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار دریافت خدمات سلامت بیمار باید محترم شمرده شود.
4- ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد.
5- دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایت حق بیمار است.